6 อสูร BEAST

  ก็ใช่ที่หลายวง K- I Dol อาจจะมีสมาชิกที่รับ มรดกตกทอด มาจากวงอื่น เพราะกา...